Monthly Archives: Сентябрь 2020

Առաջադրանք, 30.09-07.10, «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ»

Ուսումնասիրեք հետևյալ թեմաները և նշելով աղբյուրը, որից օգտվել եք՝ գրեք վերլուծական նյութեր և հրապարակեք բլոգի «Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ» բաժնում։ Կատարված առաջադրանքն ուղարկեք l.aleqsanyan@mskh.am էլեկտրոնային հասցեին:

  • Սոցիալական դերեր
  • Սոցիալական սեռ՝ գենդեր
  • Պահանջմունքներ